Privacy Policy

1. voorwerp.

PRIVACYBELEID
COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en contractuele relaties van essentieel belang is.
COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. verwerkt uw persoonsgegevens en doet dit daarom conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring beschrijft de maatregelen die door COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website en/of van onze diensten en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als klant en/of contractuele relatie.
U wordt zodoende vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.
Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te herlezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

2. goedkeuring.

Door gebruik te maken van onze website en/of van onze diensten, aanvaardt u dat door COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. verwerking van de persoonsgegevens.

COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. verzamelt bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van haar website en/of voor de aanbieding van haar diensten, namelijk
- tot opmaak en mededeling van prijsoffertes
- tot opmaak en verzending van facturatie
- tot verzekering van communicatie tijdens de zakelijke samenwerking
Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.
Uw persoonsgegevens worden alsdan verwerkt met het oog op een efficiënt klantenbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw eventuele vragen, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan onze diensten die u worden aangeboden en deze aan te passen aan uw behoeften.
COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. gebruikt uw informatie niet voor markt- en tevredenheidsonderzoeken noch voor het verspreiden van informatiebrochures en eventuele andere commerciële informatie over nieuwe diensten, promoties, voordelen, enz.

4. rechtsgronden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
- uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website
- een contractuele relatie van zodra u gebruik maakt van onze diensten
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

5. overdracht van de persoonsgegevens.

COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. Behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens mee te delen aan onze onderaannemers, louter teneinde onze diensten performant te kunnen leveren waar nodig.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

6. hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard en verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van 1 jaar tenzij onze zakelijke samenwerking een langere duur kent. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relatie.

7. veiligheid en vertrouwelijkheid.

COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van uw persoonsgegevens te voorkomen.

8. verwerkingsverantwoordelijke.

Uw gegevens worden verwerkt door COMFORT HOME DUPONT & CO B.V.B.A. U kan ons steeds contacteren op volgend e-mailadres: info@chddupont.be

9. rechten van toegang, wijziging, verwijdering en gegevensoverdracht.

Conform de algemene verordening gegevensbescherming beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving.
U hebt het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen aan
Dupont Daphné op het e-mailadres info@chddupont.be

10. cookies.

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben.
Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.
U kan de installatie van deze cookies op uw computer weigeren maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

11. DPA en gegevensbeschermingsautoriteit.
Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot:
- onze interne data protection officer, op volgend e-mailadres: office@chddupont.be - de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website
www.privacycommission.be.

HAUT